+65 68179888

help@fastcorp.sg

Singapore Company Registration

Register your Singapore company in 1 Hour

Employment Pass

Relocate to Singapore, move your staff to Singapore in as soon as a few weeks

Company Secretary

Switch to Fastcorp’s industry-leading company secretarial service

Why Singapore?

Find out why you should set up your business in Singapore

VIEW ALL SERVICES 

Các dịch vụ của chúng tôi

Hỗ trợ tất cả các dịch vụ doanh nghiệp gồm 9 phòng ban, từ đăng ký doanh nghiệp đến kế toán thuế

Đăng ký doanh nghiệp

 • Thành lập doanh nghiệp tại Singapore
 • Thành lập công ty con
 • đăng ký văn phòng chi nhánh
 • Thành lập văn phòng đại diện

Giấy phép làm việc

Kế toán

 • Lập báo cáo tài chính
 • Báo cáo kế toán tuân thủ theo Chuẩn mực báo cáo tài chính (FRS)
 • Kê khai theo Chuẩn ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng (XBRL)
 • Ghi sổ và kế toán
 • Hợp nhất các báo cáo kế toán gộp

Dịch vụ thuế

 • Tính toán thuế doanh nghiệp
 • Kê khai sơ thuế
 • Đăng ký và khai thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
 • Soát xét và lập kế hoạch về thuế
 • Ấn định nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế Singapore (IRAS) dành cho doanh nghiệp

Dịch vụ doanh nghiệp

 • Thư ký
 • Giám đốc được đề cử
 • Khai thuế hàng năm
 • Địa chỉ đăng ký
 • Văn phòng ảo

Corpass & Cấp phép

 • Đăng ký Corpass
 • Xin cấp giấy phép nhập khẩu
 • Xin cấp phép kinh doanh rượu
 • Xin cấp phép mở cửa hàng thực phẩm
 • Lập tài khoản Tradenet

Dịch vụ tính lương

 

 • Quy trình tính lương hàng tháng
 • Báo cáo CPF
 • Mẫu B/B1/P
 • Tính phiếu lương hàng tháng

Quỹ

 • Đăng ký đơn vị gây quỹ
 • Xin cấp giấy phép quản lý quỹ
 • Cấu trúc quỹ
 • Doanh nghiệp vốn khả biến

Tư vấn kinh doanh

 • Đăng ký nhãn hiệu thương mại
 • Giấy phép kinh doanh
 • Quản lý hợp đồng
 • Tư vấn quy trình kinh doanh
 • Thuê ngoài quy trình kinh doanh

Bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ?