+6568179888 help@fastcorp.sg

Các dịch vụ của chúng tôi

Hỗ trợ tất cả các dịch vụ doanh nghiệp gồm 9 phòng ban, từ đăng ký doanh nghiệp đến kế toán thuế

Đăng ký doanh nghiệp

 • Thành lập doanh nghiệp tại Singapore
 • Thành lập công ty con
 • đăng ký văn phòng chi nhánh
 • Thành lập văn phòng đại diện

Giấy phép làm việc

Kế toán

 • Lập báo cáo tài chính
 • Báo cáo kế toán tuân thủ theo Chuẩn mực báo cáo tài chính (FRS)
 • Kê khai theo Chuẩn ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng (XBRL)
 • Ghi sổ và kế toán
 • Hợp nhất các báo cáo kế toán gộp

Dịch vụ thuế

 • Tính toán thuế doanh nghiệp
 • Kê khai sơ thuế
 • Đăng ký và khai thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
 • Soát xét và lập kế hoạch về thuế
 • Ấn định nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế Singapore (IRAS) dành cho doanh nghiệp

Dịch vụ doanh nghiệp

 • Thư ký
 • Giám đốc được đề cử
 • Khai thuế hàng năm
 • Địa chỉ đăng ký
 • Văn phòng ảo

Corpass & Cấp phép

 • Đăng ký Corpass
 • Xin cấp giấy phép nhập khẩu
 • Xin cấp phép kinh doanh rượu
 • Xin cấp phép mở cửa hàng thực phẩm
 • Lập tài khoản Tradenet

Dịch vụ tính lương

 

 • Quy trình tính lương hàng tháng
 • Báo cáo CPF
 • Mẫu B/B1/P
 • Tính phiếu lương hàng tháng

Quỹ

 • Đăng ký đơn vị gây quỹ
 • Xin cấp giấy phép quản lý quỹ
 • Cấu trúc quỹ
 • Doanh nghiệp vốn khả biến

Tư vấn kinh doanh

 • Đăng ký nhãn hiệu thương mại
 • Giấy phép kinh doanh
 • Quản lý hợp đồng
 • Tư vấn quy trình kinh doanh
 • Thuê ngoài quy trình kinh doanh

Bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ?