+65 68179888

help@fastcorp.sg

Singapore Company Registration

Register your Singapore company in 1 Hour

Employment Pass

Relocate to Singapore, move your staff to Singapore in as soon as a few weeks

Company Secretary

Switch to Fastcorp’s industry-leading company secretarial service

Why Singapore?

Find out why you should set up your business in Singapore

VIEW ALL SERVICES 

Thư ký công ty

Fastcorp, thư ký công ty đáng tin cậy của bạn

Gói thư ký công ty khuyến mãi

Tại sao tôi lại cần có một thư ký công ty?

Theo luật pháp Singapore, bạn bắt buộc phải bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty của bạn là một công chức. Họ phải là cư dân Singapore. 

1. Tuân thủ các yêu cầu theo luật định và Luật pháp

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán (ACRA) yêu cầu mọi công ty phải bổ nhiệm một thư ký công ty đủ điều kiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày thành lập.

Việc không bổ nhiệm thư ký công ty đủ điều kiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày thành lập là hành vi vi phạm và bạn có thể sẽ phải chịu các hình phạt hoặc truy tố theo Đạo luật doanh nghiệp.

2. Lưu giữ hồ sơ công ty theo luật định

Mỗi công ty cần phải lưu giữ những hồ sơ phù hợp về các tài liệu quan trọng theo luật định, như giấy tờ thành lập doanh nghiệp, chấp thuận hành động của giám đốc, các nghị quyết của giám đốc, thỏa thuận của cổ đông và khai thuế hàng năm trong sổ đăng ký hoặc hồ sơ của công ty.

Nếu không, đó sẽ là hành vi vi phạm và bạn có thể sẽ phải chịu các hình phạt hoặc truy tố theo Đạo luật doanh nghiệp. Các cơ quan có thẩm quyền thỉnh thoảng có thể tiến hành kiểm tra.

3. Nộp hồ sơ theo luật định

Thư ký công ty của bạn sẽ lập và nộp các tài liệu quan trọng theo luật định như khai thuế hàng năm của công ty, những thay đổi về Điều lệ hoạt động của công ty, thông báo về việc phân bổ cổ phần, thay đổi địa chỉ văn phòng đăng ký của bạn. Điều quan trọng cần biết là những hồ sơ này phải được thực hiện trong thời gian quy định. Nếu bị trễ, các giám đốc công ty có thể sẽ phải trả các khoản phí và/hoặc tiền phạt do nộp muộn. Các hành vi vi phạm Đạo luật doanh nghiệp khác có thể dẫn đến các khoản tiền phạt hoặc phạt tù nặng hơn.

Chuyển đến Fastcorp